Skip to content
header

Welkom op camperplaats De Bonenstee

Brugstraat 85A, 7918 TP Nieuwlande, 0528-351661 of 06-83 87 82 35

(aangezien wij in het buitengebied wonen met weinig bereik is het 06 niet altijd duidelijk, liever bellen op het vaste nummer.)

Wij heten u van harte welkom, het hele jaar door.

Henk en Ria Boon

 

Luchtfoto-1

CAMPERPLAATS DE BONENSTEE

Op deze website kunt u informatie vinden over onze camperplaats  en de omgeving. Ook hebben wij een pagina ingericht voor mensen die met een Arnold camper rijden. Navigeer hierboven door het menu voor nog meer pagina’s met informatie over onze camperplaats.

WIJ ZIJN HELE JAAR OPEN

Hallo gasten van onze camperplaats. Door de constante prijsverhogingen van o.a. elektra en gas zijn wij ook genoodzaakt  onze tarieven enigzins te moeten aanpassen. Per 1 januari 2022 gaan de volgende tarieven gelden:

* overnachting 1 camper € 8,00
incl. waterinname / lozen
incl. cassette lozen
incl. gebruik toilet/urinoir
incl. wifi

* elektra per nacht 4A 6A € 2,50

* douche per 3 minuten € 0,50

* toeristenbelasting p.p.p.n. € 1,50
kinderen tot 16 jaar € 0,00

 Indien niemand aanwezig kunt u een zakje halen uit het sanitair gebouw waarin informatie zit en via het zakje kunt u betalen door dit in de rode brievenbus te deponeren.

Honden zijn welkom en daarvoor hoeft u niet te betalen. Wel aangelijnd tenzij andere gasten en/of honden daar geen problemen mee hebben mogen ze ook los.

Omdat wij er ook wonen (er staat ook een unit en caravan i.v.m. verbouw huis 87) en er staan auto’s van ons. Ook liggen er nog spanten voor een schuur. Deze spullen staan en liggen er. Dit oogt misschien rommelig maar het is even niet anders totdat de verbouw van het huis klaar is en de schuur geplaatst kan worden. Dan kan ook de riolering in de grond waar nu de spanten liggen voor legen cassette en vuil water en kunnen we een schuurtje maken voor de vuilcontainers. Het e.e.a. hangt van elkaar af. 

De toiletten en douches zijn  klaar. Er kan 1 persoon naar binnen en dan aan de binnenkant de deur op slot doen want er zijn nog geen separate hokjes omgebouwd.
U kunt water innemen bij het nieuwe sanitairgebouw,
toilet/grijs water legen bij de oude plaats van het sanitair.

Hou de omgeving en de dop van de afvoer van de fecaliënbuis schoon d.m.v. gebruik handschoenen of schoonmaakdoekjes

(niet in het riool gooien, dan loopt de pomp vast)

Huisvuil gescheiden afvoeren.
Groente en fruitafval in de groene deksel.
Plastic, drink- en yoghurtpakken, blik e.d. in de oranje. Restafval in de grote blauwe.
Glas in het blauwe krat.
Stroom uit de groene kasten op het veld. 4A

Verkoop eitjes:

de eitjes zijn te koop voor  € 0,18 per stuk.

Ze zijn afkomstig van particulieren uit de buurt die te veel hebben.

standaardei
Machovka_Washing-machine_3

 

We hebben in het sanitairgedeelte ook een wasmachine geplaatst.

Zeep is bij ons verkrijgbaar en tegen betaling van € 3,00 kun je een was draaien.

Een camperplaats reserveren?

Bel voor beschikbaarheid 06- 27 408 907 of 0528-351661

Plattegrond_11-2021

Honden zijn bij ons welkom en kunnen achter het huis loslopen in een natuurgebied incl. vennen.
Op de cp mag de hond los als andere mensen en dieren daar geen last van hebben.

Hier is ook een wandelroute uitgezet van 5 km. Volg de paarse paaltjes.

Algemene Voorwaarden Camperplaats De Bonenstee

Artikel 1: Definities

De ondernemer: Camperplaats De Bonenstee

De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.

Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.

Plaats: een plek voor een kampeermiddel op onze camperplaats welke tussen de recreant en de ondernemer is overeengekomen.

Kampeermiddel: tent, toercaravan, camper, vouwkampeerwagen, e.d..

De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een plaats tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.

Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van camperplaats De Bonenstee.

Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.

Huisregels: het schriftelijke reglement met de regels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verlaten van de camperplaat.

Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen

De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst. Indien na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: BTW en toeristenbelasting).

Artikel 4: Betaling

1. De recreant dient de betaling in euro’s te voldoen bij vertrek.

2. Indien 1 een vergoeding verschuldigd is aan de ondernemer.

3. Indien de ondernemer op de dag van vertrek niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, verplicht de recreant zich om voor vertrek te zorgen dat de ondernemen de betaling ontvangt.

4. Indien de recreant de overeenkomst wenst te verlengen zal de recreant voor ingang van de verlenging de betaling aan de ondernemer voldaan hebben.

5. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie een rentepercentage over het nog openstaande bedrag van 1% per maand in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Aankomst en vertrek

1. De recreant is verplicht om aan de ondernemer een geldig legitimatiebewijs ter inzage  te kunnen tonen van hemzelf, zijn mederecreant en de derde wanneer er naar gevraagd word. De ondernemer heeft het recht een kopie van het legitimatiebewijs te maken en in zijn administratie achter te houden.

2. Bij aankomst op de camperplaats, vanaf 15.00 uur op de eerste dag van de overeenkomst, dient de recreant de mederecreant en de derde zich te melden bij de receptie. Deze verplichting geldt ook bij vertrek van het kampeerterrein, vóór 11.00 uur op de laatste dag van de overeenkomst, tenzij de recreant, mederecreant of derde de intentie heeft om dezelfde dag weer op de camperplaats terug te keren.

3. Indien de aankomst plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient de aankomst gemeld te worden op de eerstvolgende dag dat de receptie wel geopend is. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient het vertrek aangekondigd te worden op de aan de vertrekdag voorafgaande dag dat de receptie wel geopend is.

4. De openingstijden van de receptie worden door de ondernemer vastgesteld en op afdoende wijze aangekondigd.

5. De ondernemer kan aan recreanten met een vaste plaats ontheffing verlenen van de verplichting uit de artikelen 5.2 en 5.3.

Artikel 6: Latere komst en voortijdig vertrek

De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst voor de gehele afgesproken periode verschuldigd.

Artikel 7: Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer, deze bedraagt:

  • bij annulering binnen 2 tot 1 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs.
  • bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum en op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

2. Bij annulering wordt de recreant in ieder geval 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Indien door bemiddeling van de recreant (in overleg met ondernemer) de plaats door een derde wordt gereserveerd en betaald voor eenzelfde periode worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 8: Gebruik door derden

Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: – indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet. – indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van de camping bederft. – indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt. – indien het kampeermiddel niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet. – Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.

Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk is verlaten, uiterlijk binnen 4 uur. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen in overeenstemming met artikel 11.2. De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.ent

Artikel 10: Ontruiming

Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant , uiterlijk om 11.00 uur ́s ochtends op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.

Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 7 dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen.

De kosten van deze 7 dagen, de kosten van het afbreken en de eventuele stallingkosten en/of stortkosten voor zover redelijk , zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 11: Wet- en regelgeving

De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in-als extern, aan alle milieu- en Veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld. LPG-installaties zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Artikel 12: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden.

3. Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

4. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. De recreant is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor schade door eigen ontachtzaamheid op het camperterrein.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.

4. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.

5. De recreant is tov de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.

6. De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 14: Klachten

1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.

2. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.ntent

Text content